MENU

UNDANG-UNDANG KECIL

 • Undang-Undang Kecil Pasar-Pasar (MDSS) 1982 Licensing of Trades, Business, Industries and Profession By-Laws (MDSS) 1982
 • Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDSS) 1982 Advertisement (MDSS) By- Laws 1982
 • Undang-Undang Kecil Iklan (MDSS) (Pindaan) 1990
 • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (MDSS) 1985
 • Undang-Undang Kecil Taman (MDSS) 1987
 • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MDSS) 1987
 • Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MDSS) 1987
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak kereta Persendirian (MDSS) 1988
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Kerajaan Tempata) 1988
 • Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MDSS) 1990
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MDSS) 1991
 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (MDSS) 1995
 • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MDSS) 1995
 • Perintah Lalu Lintas Jalan (Peruntukan Tempat-Tempat Letak Kereta (MDSS)1989

Undang-Undang Kecil Penjaja

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan oleh seksyen 102 dan 102A Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171], Yang Dipertua Majlis Daerah Labis membuat dan menurut seksyen 103, Akta tersebut Pihak Berkuasa Negeri mengesahkan undang-undang kecil yang berikut:

Nama, pemakaian dan tarikh berkuat kuasa

1.Undang-undang kecil ini bolehlah dinamakan Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Labis) ( Pindaan ) 2005 dan hendaklah dipakai hanya bagi kawasan Majlis Daerah Labis.

“ Yang Dipertua “ ertinya Yang Dipertua Majlis Daerah Labis

(a) dengan menggantikan perkatan Majlis Daerah Segamat Selatan di mana – mana jua terdapat dengan perkataan Majlis Daerah Labis.

Pindaan Am

2. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Segamat Selatan) ………yang disebut “Undang – Undang Kecil Ibu ” dalam undang – undang kecil ini adalah dipinda–

(a) dengan menggantikan perkataan “ Majlis Daerah Segamat Selatan" mana – mana jua terdapat dengan perkataan “ Majlis Daerah Labis ”

Pindaan Undang - Undang Kecil 13A

Undang – Undang kecil 13 Undang – Undang Kecil ibu dipinda -

(a) dengan memasukkan undang – undang kecil 13(c) yang baru seperti yang berikut –13(c) mana – mana pegawai yang diberi kuasa secara bertulis oleh Yang Dipertua boleh mengarahkan supaya mana – mana geraiatau kereta milik penjaja ditutup serta merta sekiranya pada pendapat pegawai tersebut gerai atau kereta didapati kotor.

 • 1